Naar school in Hamme

Leerplichtige kleuters

Vanaf het schooljaar 2020-2021 verlaagt de leerplicht tot 5 jaar. Voortaan moeten alle kinderen dus leren vanaf 5 jaar. Lees meer over de leerplichtverlaging.

Alle kinderen die in hetzelfde kalenderjaar geboren zijn, worden op hetzelfde moment leerplichtig: op 1 september van het kalenderjaar waarin zij 5 jaar worden. 
Ze moeten minstens 290 halve lesdagen naar school. Een gemiddeld schooljaar telt tussen de 320 en 330 halve lesdagen. 

Elke dag aanwezigheid op school is natuurlijk belangrijk. Maar wegens de jonge leeftijd kunnen ouders ervoor kiezen hun 5-jarig kind een aantal halve dagen niet naar school te laten gaan. 

Kleuters die al 6 of 7 jaar zijn, moeten elke dag aanwezig zijn, behalve bij gewettigde afwezigheid. 

Voldoende aanwezig om te kunnen starten in het lager onderwijs

Als je kind op 6 jaar in het Nederlandstalig gewoon lager onderwijs wil instappen, gaat de school na of het in het jaar voordien minstens 290 halve dagen aanwezig was in een Nederlandstalige kleuterschool. 

Zo niet, beslist de klassenraad van de lagere school:

  • Ofwel mag je kind toch in het lager onderwijs instappen.
  • Ofwel moet je kind nog een jaar in het kleuteronderwijs blijven. Daar moet je kind dan elke schooldag op school aanwezig zijn.